Algemene voorwaarden Redpoint Company

ALGEMENE VOORWAARDEN REDPOINT COMPANY

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer:             Redpoint Company de gebruiker van de algemene voorwaarden, de dienstverlener, opdrachtnemer;

Opdrachtgever:              de wederpartij van opdrachtnemer;

Overeenkomst:               de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

Artikel 2: Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 • Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 Overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, gelden eerst als gesloten:

  1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
  2. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door opdrachtnemer gedaan
 • Mondelinge afspraken binden opdrachtnemer slechts indien opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd, bij gebreke daarvan geeft de inhoud van de door opdrachtnemer toegezonden factuur de inhoud van de overeenkomst weer, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de inhoud van de factuur betwist;
 • Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en opdrachtnemer daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven;
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven;
 • Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal er op toezien, indien er werkzaamheden worden verricht door derden, dat de afgesproken werkzaamheden overeenkomstig de gemaakte afspraken zullen worden uitgevoerd;
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever dan wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn; Bij gebleken aansprakelijkheid zal deze gelden tot maximaal de vooraf overeengekomen offerteprijs;
 • Opdrachtnemer heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier;
 • Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
 • De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is opdrachtnemer echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt;
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5: Annulering door opdrachtgever

 • Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft hij het verschuldigde honorarium conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden verschuldigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
 • Annulering dient bij aangetekend schrijven te

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover van tevoren inlichten;
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7: Uitvoeringstermijn

 7.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8: Honorarium

 • Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zal de opdrachtnemer de overeengekomen kosten maandelijks in rekening brengen;
 • Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;
 • Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5% zijn gestegen;
 • Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;
 • Opdrachtnemer heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor ‘contractuele loonkosten per uur’, vermeerderd met 3,5%, tenzij partijen afwijkende afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer zal vooraf van facturering melding maken van gehanteerde prijsstijgingen.

 

Artikel 9: Betaling

 • Betalingen voor Boeken, Online Programma’s en Events worden direct bij bestelling voldaan.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen;
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft van betaling na de gehanteerde betalingstermijn is opdrachtnemer gerechtigd extra incassokosten in rekening te brengen zoals in de offerte vooraf is overeengekomen;
 • Eventuele te laat ontvangen betalingen zullen worden verhoogd met wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
 • In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
 • De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende

 

Artikel  10: Eigendomsvoorbehoud

 10.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen begrotingen, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. De geleverde zaken mogen dan ook niet tot datum betaling worden vervreemd, bezwaard of in onderpand worden gegeven.

 

Artikel 11: Incassokosten

 • Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;
 • Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van

 

Artikel 12: Onderzoek, reclames

 • Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend bij de De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;
 • Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:
  1. naam, adres en woonplaats van klager;
  2. naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt;
  3. beschrijving van de klacht;
  4. redenen voor de klacht;
  5. eventuele documentatie;
 • Opdrachtnemer stuurt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging met de verwachte behandelingstermijn;
 • Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel “Aansprakelijkheid”.

 

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 • Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het door de wederpartij verschuldigde honorarium, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 • In afwijking van hetgeen onder van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief;
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij opdrachtnemer steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn

 

Artikel 15: Vrijwaringen

 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
 • Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en

 

Artikel 16: Overmacht

 • De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte (van haar personeel), stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen;
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen;
 • Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke

 

Artikel 17: Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is;
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor

 

Artikel 18: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet;
 • Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
 • Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt

 

Artikel 19: Garantie

 • Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 • Een overeengekomen garantie is steeds beperkt:
  • tot herstel van een geconstateerde fout c.q. verschrijving;
  • tot 6 maanden na uitvoering van de

 

Artikel 20: Geschillen

20.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de betreffende Raad van Arbitrage.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1   Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht   van toepassing;

 

Artikel 22: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

22.1        Deze voorwaarden zijn te vinden op www.redpointcompany.com

Vul de velden in om je op de wachtlijst te zetten:

Vul de velden in om de brochure aan te vragen: