Algemene voorwaarden Redpoint Company

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer:    Redpoint Company de gebruiker van de algemene voorwaarden, de dienstverlener, opdrachtnemer;

Opdrachtgever:     de wederpartij van opdrachtnemer;

Overeenkomst:      de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

2.1     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.4     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.5     Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.6     Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1    Overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, gelden eerst als gesloten:
         a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
         b. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door opdrachtnemer gedaan aanbod via bijvoorbeeld e-mail, app of brief.

3.2     Mondelinge afspraken binden opdrachtnemer slechts indien opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij gebreke daarvan geeft de inhoud van de door opdrachtnemer toegezonden factuur de inhoud van de overeenkomst weer;

3.3     Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en opdrachtnemer daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven;

3.4    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven;

3.5     Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1     Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal erop toezien, indien er werkzaamheden worden verricht door derden, dat de afgesproken werkzaamheden overeenkomstig de gemaakte afspraken zullen worden uitgevoerd;

4.2     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.3     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever dan wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn; Bij gebleken aansprakelijkheid zal deze gelden tot maximaal de vooraf overeengekomen offerteprijs;

4.5     Opdrachtnemer heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier;

4.6     Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.7     De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is opdrachtnemer echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt;

4.8     Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Annulering door opdrachtgever

5.1     Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft hij het verschuldigde honorarium conform artikel 8 hieronder verschuldigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst. Hiervan kan worden afgeweken als dat vooraf is vastgelegd;

5.2     Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

6.2     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.3     Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover van tevoren inlichten;

6.4     Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Uitvoeringstermijn

7.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8: Honorarium

8.1     Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief, pakket of cursustarief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

8.2     Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zal de opdrachtnemer de overeengekomen kosten maandelijks in rekening brengen;

8.3     Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;

8.4     Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5% zijn gestegen;

8.5     Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;

8.6     Opdrachtnemer heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor ‘contractuele loonkosten per uur’, vermeerderd met 3,5%, tenzij partijen afwijkende afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer zal vooraf van facturering melding maken van gehanteerde prijsstijgingen.

Artikel 9: Betaling

9.1     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtnemer mag vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag verlangen;

9.2     Indien opdrachtgever in gebreke blijft van betaling na de gehanteerde betalingstermijn is opdrachtnemer gerechtigd extra incassokosten in rekening te brengen;

9.3     Eventuele te laat ontvangen betalingen zullen worden verhoogd met wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

9.4     In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

9.5     De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1   Opdrachtnemer behoudt, tenzij anders overeengekomen, het eigendom, de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door haar gebruikte en/of ontwikkelde producten die zijn gebruikt voor de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, waaronder – doch niet uitsluitend – (scholings)programma’s, software, boeken, e-boeken, checklisten, (elektronische) bestanden, werkwijzen, adviezen, opdrachten, examens, verantwoordingsdocumenten, afbeeldingen, tekeningen en modellen.

           a. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de onder 11.1 genoemde producten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan;

           b. De opdrachtgever garandeert dat het gebruik van de door hem verstrekte ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen geen inbreuk zal opleveren op intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken van derden ter zake.

Artikel 11: Incassokosten

11.1   Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

11.2   Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Onderzoek, reclames

12.1   Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;

12.2    Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:

           a. naam, adres en woonplaats van klager;
           b. naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt;

c.          beschrijving van de klacht;

d.          redenen voor de klacht;

e.          eventuele documentatie;

12.3   Opdrachtnemer stuurt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging met de verwachte behandelingstermijn;

12.4   Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.5   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel “Aansprakelijkheid”.

Vul de velden in om je op de wachtlijst te zetten:

Vul de velden in om de brochure aan te vragen: